หัวอ่านบัตรระยะไกล Long Range Readerหัวอ่านบัตรระยะไกล ( Long Range Reader )
  • ระยะการอ่านบัตร 5-10 เมตร
  • รับส่งสัญญาณที่ความถี่  125 KHz
  • ไม่ต้องเปิดกระจกรถเพื่อแตะบัตร
  • ไม่ส่งสัญญาณรบกวนระบบโทรศัพท์มือถือ
  • ใช้ระบบความถี่ที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎเกณท์ของหน่วยงาน กสทช
  • หลักการทำงานเช่นเดียวกับระบบ EASY PASS บนทางด่วน


บทความ