ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ VMS

                    
            ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ VMS  เป็นระบบตรวจสอบการเข้าออกที่สามารถบันทึกข้อมูลในส่วนสำคัญๆของผู้มาติดต่อ เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน รูปถ่าย ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลหน่วยงานที่ผู้มาติดต่อทำการเข้าพบ
บทความ