ระบบคิดเงินที่จอดรถโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ แยกช่องทางเข้า-ออกโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถแบบ ช่องทางเข้า-ออก จุดเดียว
ระบบคิดเงินที่จอดรถแบบ 1 STATION
        ระบบคิดเงินที่จอดรถ  เป็นระบบโปรแกรมที่จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้า - ออก ของยานพาหนะต่างๆ และสามารถผนวกเข้ากับเทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดซึ่งจะคอยช่วยในเรื่องของการตรวจจับป้ายทะเบียนรถหรือการจัดเก็บข้อมูลของยานพาหนะเพื่อใช้ในการจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
คุณสมบัติหลักของระบบโปรแกรมคิดเงินที่จอดรถยนต์

1)  บันทึกเวลาการเข้า-ออก ของยานพาหนะต่างๆ
2)  จับป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขับเข้าและขับออก
3)  บันทึกหลักฐานการเข้า-ออก ของรถยนต์ 
4)  คำนวนเวลาในการจอดรถยนต์เพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
5)  สามารถควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์แขนกั้นรถยนต์ได้โดยตรง
6)  สามารถออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบใบ PAY SLIP เพื่อออกใบเสร็จการใช้บริการให้กับทางลูกค้า
7)  สามารถคำนวนส่วนลดหรือค่าที่จอดรถในกรณีประทับตราจอดรถหรือสิทธิพิเศษต่างๆ
8)  ใช้งานง่ายโดยอาศัยการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่านทางระบบคีย์การ์ดข้อมูล
9)  สามารถทำการหมุนเวียนระบบบัตรจอดรถเพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องและประหยัดค่าใช้          จ่าย
10) สามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือป้องกันการทุจริตในการเรียกเก็บค่าที่จอดรถได้
เครื่องจ่ายบัตรจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ
ระบบคิดค่าจอดรถแบบ 24 ชม.
หน้าจอแสดงรายการระบบคิดค่าจอดรถบทความ